โบราณสถานที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของลำพูน ซึ่งมีการค้นพบโบราณวัตถุและชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่มีอายุร่วมสมัยกับยุคล้านนาตอนต้น หรือประมาณ 700 ปีมาแล้ว ได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริภุญชัย รวมทั้งการขุดค้นพบรูปแบบสถาปัตยกรรมคติทวารดี ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญยิ่งของเมืองไทย

เดิมทีเดียวโบราณสถานวัดเกาะกลางนั้น เชื่อกันว่าตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำปิงกับลำน้ำสาขาที่แยกออกมาจากแม่ปิง แล้วไหลอ้อมแผ่นดินตัวเกาะแล้วกลับมารวมกันอย่างเดิม ต่อมาแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนเส้นทาง เกาะกลางจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดสรรงบประมาณ ในการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดเกาะกลาง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี สำหรับผู้สนใจด้านนี้อย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand